Andere offizielle Informationen und Dienste: www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van de Zorgcentra na Seksueel Geweld: https://zsg.belgium.be.

Niveau van naleving

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er werd niet aan alle eisen voldaan.

Voorbereiding toegankelijkheidsverklaring

Er werd een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Het vereenvoudigd controleverslag is te vinden op  https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/cpvs.belgium.be/fr_0.

Ontoegankelijke inhoud

Een aantal pagina’s bevat nog enkele technische tekortkomingen op het vlak van toegankelijkheid:

  • Er is niet overal een contrastverhouding van minstens 4,5:1 tussen de tekst en de tekstachtergond (1.4.3).
  • Er ontbreekt een titelelement (2.4.2).
  • Er ontbreekt een taalattribuut in een html-element (3.1.1).
  • Niet overal werd h1-h6 gebruikt om sectiekoppen te identificeren (1.3.1).

De gemelde problemen in de categorieën 1.4.3 Contrast (minimum) en 2.4.2 Paginatitel zijn foutieve detecties door de scanningtool en mogen als onbestaand beschouwd worden.

Contactgegevens

Als je vragen of opmerkingen hebt over de toegankelijkheid van deze website, kan je contact opnemen met:

Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Victor Hortaplein 40
1060 Brussel
02 233 44 00

zsg@igvm.belgie.be

Bij geen of een onbevredigende reactie via de bovenstaande feedbackmethodes kan je de federale ombudsman contacteren:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be
Website Federale Ombudsman

Voorgestelde alternatieven

Voor niet-toegankelijke elementen is er momenteel niet steeds een alternatief beschikbaar.

Verbeteringsplan

We streven ernaar op termijn alle website-inhoud voor iedereen toegankelijk te maken. Een nieuwe toegankelijkheidsaudit is besteld en zal worden uitgevoerd in het voorjaar van 2024.

Deze verklaring is opgemaakt op 22 maart 2024 en is voor het laatst herzien op 22 maart 2024.